GREAT TIME, TIME TO REMEMBER and TREASURE

Szkoły z oddziałami dwujęzycznymi lub dwujęzyczne Ustawa Prawo oświatowe określa, że przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania.